List/Grid

Tag Archives: Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi

Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN ngày 21 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN ngày 21 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2008 Bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp.