List/Grid

Tag Archives: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

Quyết định 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008

Quyết định 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008

Quyết định 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình