List/Grid

Tag Archives: ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xã hội

Nghị định số 66/2010/NĐ-CP ngày 14/06/2010

Nghị định số 66/2010/NĐ-CP ngày 14/06/2010

Nghị định số 66/2010/NĐ-CP ngày 14/06/2010 ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.