List/Grid

Tag Archives: ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

Thông tư 39/2009/TT- BNNPTNT ngày  29/06/2009

Thông tư 39/2009/TT- BNNPTNT ngày 29/06/2009

Thông tư 39/2009/TT- BNNPTNT ngày 29/06/2009 ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.