List/Grid

Tag Archives: ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất.

Thông tư 29/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 29/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 29/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất.