List/Grid

Tag Archives: ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.

Thông tư 34/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009

Thông tư 34/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 34/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.