List/Grid

Tag Archives: ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.

Thông tư 31/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009

Thông tư 31/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 31/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất

Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009

Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.