List/Grid

Tag Archives: ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa- Nghệ thuật

Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009 ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa- Nghệ thuật, trình độ đại học.