List/Grid

Tag Archives: bán hàng đa cấp

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc Hội ban hành ngày 03/12/2004 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán hàng đa cấp.

Thông tư số 19/2005/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày 08/11/2005

Thông tư số 19/2005/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày 08/11/2005

Thông tư 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Nghị định của Chính phủ số 110/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 110/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.