List/Grid

Tag Archives: Ban Chỉ huy Phòng

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của ban chỉ đọa phòng, chống lụt, bão trung ương, ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cán bộ, ngành và địa phương.

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.