List/Grid

Tag Archives: ban chỉ đạo

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội lần thứ XVII Hội Luật gia dân chủ Quốc tế tại Việt Nam.

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008 do Văn phòng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ