List/Grid

Tag Archives: Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành

Quyết định số 1107/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành  ngày14/08/2008

Quyết định số 1107/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày14/08/2008

Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày14/08/2008 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc thay đổi thành viên tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành.