List/Grid

Tag Archives: Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ ban hành về việc chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.