List/Grid

Tag Archives: bãi bỏ

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 06/9/2012

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 06/9/2012

  Thông tư số 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/9/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân… Read more »

Quyết định số  28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số  28/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số văn bản.