List/Grid

Tag Archives: Bộ tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/07/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/07/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/07/2011

Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/07/2011

Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT ngày 06/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ.

Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định của Chính Phủ số 162/2003/NĐ-CP về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước

Nghị định của Chính Phủ số 162/2003/NĐ-CP về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước

Nghị định của Chính Phủ số 162/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước
Nghị định số 91/2002/NĐ-CP

Nghị định số 91/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài nguyên và môi trường.