List/Grid

Tag Archives: bộ phận cơ thể người

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số  75/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngời và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.