List/Grid

Tag Archives: Bộ Ngoại giao

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 08/08/2008

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 08/08/2008

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 08/08/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục lễ tân nhà nước trực thuộc bộ ngoại giao.
Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 18-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Tổ Chức Hội Đồng Chính phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 18-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Tổ Chức Hội Đồng Chính phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

 Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 18-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Tổ Chức Hội Đồng Chính phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960.

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao