List/Grid

Tag Archives: Bộ Luật Tố tụng dân sự

Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc Hội

Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc Hội

Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc Hội ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15  tháng 6 năm 2003 quy định quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.