List/Grid

Tag Archives: bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

Nghị định của Chính phủ số 93/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại việt nam.