List/Grid

Tag Archives: Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ Số 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.