List/Grid

Tag Archives: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư