List/Grid

Tag Archives: Bộ giao thông vận tải

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải.

Quyết định số 365/QĐ/BGTVT ngày 20/02/2009

Quyết định số 365/QĐ/BGTVT ngày 20/02/2009

Quyết định số 365/QĐ/BGTVT ngày 20/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Quy định tặng Bức trướng do Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định số 294/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2009

Quyết định số 294/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2009

Quyết định số 294/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2009 của Bộ giao thông vận tải quy định việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông Vận tải.

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009 của Bộ Giao thông Vận tải. Ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải năm 2009.

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm… Read more »

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.