List/Grid

Tag Archives: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành qui định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 01/08/2008 Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm  2008 lần 2.

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định của Chính phủ số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo.