List/Grid

Tag Archives: Bộ công thương

Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/ 2011

Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/ 2011

Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/ 2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản.

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu.

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc thành lập Cục hoá chất trực thuộc Bộ Công Thương.

Quyết định số 33/2008/QĐ- BCT ngày 20/09/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ- BCT ngày 20/09/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT ngày 20/09/2008 của Bộ Công Thương ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Công Thương.

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công thương.