List/Grid

Tag Archives: Bộ Chính trị

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2015.

Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày  31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày  31 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2015.