List/Grid

Tag Archives: bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý

Thông tư 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009

Thông tư 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009

Thông tư 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước.