List/Grid

Tag Archives: bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

 Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.