List/Grid

Tag Archives: bổ sung một số điều của luật đất đai

Nghị định của Chính phủ số 66/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 04/2000/nđ-cp ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai.