List/Grid

Tag Archives: bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng

Nghi đinh số 78/1999/ NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghi đinh số 78/1999/ NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghi đinh số 78/1999/ NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng