List/Grid

Tag Archives: bổ sung Luật tổ chức Toà Án nhân Dân

Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Toà Án nhân Dân 22/12/1988

Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Toà Án nhân Dân 22/12/1988

Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Toà Án nhân Dân nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân ngày 3-7-1981.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988