List/Grid

Tag Archives: bổ sung chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn giáo dục chính trị

Thông tư 01/2009/TT- BGĐT ngày 14/01/2009

Thông tư 01/2009/TT- BGĐT ngày 14/01/2009

Thông tư 01/2009/TT- BGĐT ngày 14/01/2009 về việc bổ sung chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành khoa học giáo dục mã số62.14 trong danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.