List/Grid

Tag Archives: bổ nhiệm

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009 quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn,bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Quyết định  59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2008.

Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2008.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp ngày 18/07/2008 ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.