List/Grid

Tag Archives: bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Quyết định 868/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008

Quyết định 868/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008

Quyết định 868/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008 về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ