List/Grid

Tag Archives: bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quyết định 872/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 872/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 872/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.