List/Grid

Tag Archives: bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định 878/QĐ-TTg ngày10/07/2008

Quyết định 878/QĐ-TTg ngày10/07/2008

Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 10/07/2008 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.