List/Grid

Tag Archives: bổ nhiệm ông Hồ Xuân Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quyết định 873/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 873/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 873/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008 về việc bổ nhiệm ông Hồ Xuân Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.