List/Grid

Tag Archives: bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.