List/Grid

Tag Archives: bồi dưỡng

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.