List/Grid

Tag Archives: bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.