List/Grid

Tag Archives: bồi dưỡng giám định tư pháp

Thông tư 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010

Thông tư 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010

Thông tư 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.