List/Grid

Tag Archives: bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 sửa đổi, bổ sung thông tư số 141/2009/TT-BTC của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện đề án”đào tạo,bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng Ngân sách nhà nước”.