List/Grid

Tag Archives: Bị tước quốc tịch

Luật Quốc Tịch Việt Nam 1988/06/28

Luật Quốc Tịch Việt Nam 1988/06/28

Luật Quốc Tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và công dân, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá VIII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.