List/Grid

Tag Archives: bệnh vàng lùn lùn xoắn lá

Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2004

Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2004

Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa.