List/Grid

Tag Archives: Bệnh binh

Nghị định của Chính Phủ số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 69/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 sửa đổi điều 22, điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng

Nghị định số 66/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999

Nghị định số 66/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999

Nghị định số 66/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, Liệt sĩ và gia đình Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, người hoạt động Kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng

Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10-07-1999

Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10-07-1999

Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10-07-1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh về người tàn tật

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 02 năm 2000 sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đài người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng