List/Grid

Tag Archives: bến cảng

Nghị định của Chính Phủ số 161/2003/NĐ-CP ngày  18/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về Quy chế khu vực biên giới biển

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển Việt Nam.