List/Grid

Tag Archives: Bắc Ninh nhiệm kỳ 1999 – 200

Nghị định số 131/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 131/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 131/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 1999 – 2004