List/Grid

Tag Archives: bầu cử bổ sung

Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP

Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP


Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2004
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

 

Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 43/2002/nđ-cp ngày 11 tháng 4 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 1999-2004.

Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP ngày 13/6/2001 phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 1999-2004.