List/Grid

Tag Archives: bảo vệ thực vật

Thông tư  số 71/2010/TT-BNNPTNT  ngày 10/12/2010

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010

Thông tư  số 71/2010/TT-BNNPTNT  ngày 10/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.