List/Grid

Tag Archives: bảo vệ tàu hỏa

Nghị định số  55/2006/NĐ-CP ngày 31/05/2006

Nghị định số 55/2006/NĐ-CP ngày 31/05/2006

Nghị định số 55/2006/NĐ-CP ngày 31/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tầu hỏa.