List/Grid

Tag Archives: bảo vệ tài liêuj mật thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.